ศาสนา

1180707738
ประชากรส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยนับถือศาสนาคริสต์ แยกเป็นนิกายต่างๆ ดังนี้   โรมันคาธอลิก (ร้อยละ 42 ) โปรแตสแตนท์ (ร้อยละ 40) อิสเทอร์นออโธดอกซ์ และยิว (ร้อยละ 18)  ส่วนศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธมีอัตราเพิ่มค่อนข้างรวดเร็ว เนื่องจากนโยบายการรับคนนอกประเทศมาตั้งถิ่นฐาน

 

CR.http://www.igointer.com.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s