ในสหรัฐอเมริกาไม่มีการกำหนดศาสนาประจำชาติ

อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามจากการสำรวจเรื่องศาสนา

มีประมาณ 76.7% (52%ของชาวอเมริกันนับถือศาสนา

คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ 24.5%นิกายโรมันคาทอลิกและ

นิกายอื่นอีก 0.2%) โดยที่เหลือ เป็นชาวอเมริกันนับถือ

ศาสนาอื่น หรือไม่นับถือศาสนาใดเลย 

     

C : https://sites.google.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s